నాన్-ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్

సౌందర్య సాధనాలు

మాస్క్ ప్యాకేజింగ్
మాస్క్ ప్యాకేజింగ్
ట్యూబ్ సీలింగ్
ట్యూబ్ సీలింగ్

రసాయన పరిశ్రమ

బ్యానర్ వెల్డింగ్
బ్యానర్ వెల్డింగ్
బ్యానర్ వెల్డింగ్
రసాయన ఉత్పత్తులు ప్యాకేజింగ్
ట్యూబ్ సీలింగ్
ఇయర్ స్టడ్స్ ప్యాకేజింగ్
హార్డ్వేర్ వాక్యూమ్ ప్యాకేజింగ్

పెంపుడు జంతువుల ఉత్పత్తులు

పెట్ నెస్ట్ ప్యాకేజింగ్
పెట్ నెస్ట్ ప్యాకేజింగ్

వస్త్ర

దిండు ప్యాకేజింగ్